Phạm Thúc Hồng
Hội An
Truyện dài: Ruộng dậy đường cày

 

Thay lời tựa

Trích "Vụ kháng thuế ở Trung Kỳ năm 1908"
của Huỳnh Thúc Kháng

 

Cuộc cự sưu năm 1908 thuần nhiên là tự sức quần chúng phơi gan, trải ruột, đem thịt máu với hai chánh phủ: Chánh phủ bảo hộ giặc Pháp và chánh phủ bù nhìn Nam triều.

Nói thực ra, chủ động cuộc cự sưu đó chỉ vỏn vẹn vài bác lý hương cùng vài anh học trò trong thôn quê mà tạo ra cái phong triều như nước lụt vỡ đê, cuốn cả toàn kỳ trên mười tỉnh vào làn xoay khu ốc, ảnh hưởng rung động trong nước, cả Nam Bắc.

 

Xem thêm...

Từ điển
Truyện ký
Tác phẩm về Hội An
Video

Truyện dài: Ruộng dậy đường cày

 

Thay lời tựa

Trích "Vụ kháng thuế ở Trung Kỳ năm 1908"
của Huỳnh Thúc Kháng

 

Cuộc cự sưu năm 1908 thuần nhiên là tự sức quần chúng phơi gan, trải ruột, đem thịt máu với hai chánh phủ: Chánh phủ bảo hộ giặc Pháp và chánh phủ bù nhìn Nam triều.

Nói thực ra, chủ động cuộc cự sưu đó chỉ vỏn vẹn vài bác lý hương cùng vài anh học trò trong thôn quê mà tạo ra cái phong triều như nước lụt vỡ đê, cuốn cả toàn kỳ trên mười tỉnh vào làn xoay khu ốc, ảnh hưởng rung động trong nước, cả Nam Bắc.

 

Xem thêm...