Phạm Thúc Hồng
Hội An
Tộc Phạm - Việt Nam
Địa chí Họ Phạm Quảng Nam Đà Nẵng...
Ngài Thượng Thủy Tổ, Đô Hồ Đại Vương Phạm Tu Và Chư Tôn Liệt Vị Thủy Tổ Họ Phạm- Việt Nam ...
Văn chương chữ Hán Nôm trong Phạm Tổ Linh Từ ...
Từ điển
Công trình nghiên cứu
Tác phẩm về Hội An
Video