Phạm Thúc Hồng
Hội An
Lịch Sử Tộc Phạm Văn - Cựu Xã Phước Trung

TỘC PHẠM VĂN

TỪ ĐƯỜNG THỦY TỔ

 Khối phố Châu Trung, phường Cẩm Nam
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

 

Năm NHÂM THÌN - 2012

Đời thứ 9: PHẠM VĂN THÚC
(Bút danh: Phạm Thúc Hồng)

PHỤNG BIÊN

LỜI NÓI ĐẦU

–&—

            Quốc gia có quốc sử, gia tộc có lịch sử của một dòng tộc.

            Theo truyền thống của dân tộc, mỗi dòng họ đều có gia phả và lịch sử Tổ tiên trải qua nhiều đời. Trong một dòng họ, một cá nhân không thể viết toàn bộ lịch sử mà phải kế thừa từ đời trước và truyền dẫn đời sau.       

Qua nhiều thời gian, qua nhiều thế hệ, lịch sử tộc Phạm Văn (cựu xã Phước Châu Trung) được truyền khẩu trong bổn tộc nhưng chưa kết luận rõ ràng và viết hoàn chỉnh thành văn bản và để lưu lại các thế hệ đời sau.

Sự phát triển của dòng tộc và công đức lớn lao của các vị tiền bối cần phải được làm sáng tỏ để con cháu đời sau kế thừa thực hiện nhằm phát triển thanh danh tộc Phạm Văn đã có truyền thống lâu đời.

Vào năm Nhâm Thìn 2011, tôc Phạm Văn hội thảo và kết luận về lịch sử bổn tộc để phụng thờ và lưu truyền con cháu nhằm ghi nhớ nguồn gốc phát tích dòng tộc Phạm Văn.

Xem thêm ...

Từ điển
Tộc Phạm
Tác phẩm về Hội An
Video

Lịch Sử Tộc Phạm Văn - Cựu Xã Phước Trung

TỘC PHẠM VĂN

TỪ ĐƯỜNG THỦY TỔ

 Khối phố Châu Trung, phường Cẩm Nam
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

 

Năm NHÂM THÌN - 2012

Đời thứ 9: PHẠM VĂN THÚC
(Bút danh: Phạm Thúc Hồng)

PHỤNG BIÊN

LỜI NÓI ĐẦU

–&—

            Quốc gia có quốc sử, gia tộc có lịch sử của một dòng tộc.

            Theo truyền thống của dân tộc, mỗi dòng họ đều có gia phả và lịch sử Tổ tiên trải qua nhiều đời. Trong một dòng họ, một cá nhân không thể viết toàn bộ lịch sử mà phải kế thừa từ đời trước và truyền dẫn đời sau.       

Qua nhiều thời gian, qua nhiều thế hệ, lịch sử tộc Phạm Văn (cựu xã Phước Châu Trung) được truyền khẩu trong bổn tộc nhưng chưa kết luận rõ ràng và viết hoàn chỉnh thành văn bản và để lưu lại các thế hệ đời sau.

Sự phát triển của dòng tộc và công đức lớn lao của các vị tiền bối cần phải được làm sáng tỏ để con cháu đời sau kế thừa thực hiện nhằm phát triển thanh danh tộc Phạm Văn đã có truyền thống lâu đời.

Vào năm Nhâm Thìn 2011, tôc Phạm Văn hội thảo và kết luận về lịch sử bổn tộc để phụng thờ và lưu truyền con cháu nhằm ghi nhớ nguồn gốc phát tích dòng tộc Phạm Văn.

Xem thêm ...