Phạm Thúc Hồng
Hội An
Danh sách thành viên Hội Đồng Họ Phạm-Hội An nhiệm kỳ 2013-2018

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM
THÀNH PHỐ HỘI AN NHIỆM KỲ 2013-2018


 ( Do Đại hội trù bị đại biểu họ Phạm thành phố Hội An suy cử vào ngày 28 tháng 7 năm 2013, tức ngày 21.6 năm Quý Tỵ, tại Từ đường tộc Phạm Văn,  khối phố Châu Trung, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An, xếp họ tên theo thứ tự chữ cái A, B, C… )

Xem thêm ...

Từ điển
Tộc Phạm
Tác phẩm về Hội An
Video

Danh sách thành viên Hội Đồng Họ Phạm-Hội An nhiệm kỳ 2013-2018

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM
THÀNH PHỐ HỘI AN NHIỆM KỲ 2013-2018


 ( Do Đại hội trù bị đại biểu họ Phạm thành phố Hội An suy cử vào ngày 28 tháng 7 năm 2013, tức ngày 21.6 năm Quý Tỵ, tại Từ đường tộc Phạm Văn,  khối phố Châu Trung, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An, xếp họ tên theo thứ tự chữ cái A, B, C… )

Xem thêm ...