Phạm Thúc Hồng
Hội An
Phương hướng hoạt động của Hội Đồng Họ Phạm Thành Phố Hội An

NHIỆM KỲ I (2013-2018)

 (do Đại hội trù bị đại biểu họ Phạm thành phố Hội An thảo luận nhất trí thông qua  vào ngày 28 tháng 7 năm 2013, tức ngày 21.6 năm Quý Tỵ, tại Từ đường tộc Phạm Văn,  khối phố Châu Trung, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An và đã được Hội đồng họ Phạm Quảng Nam Đà Nẵng thẩm duyệt ngày 16.8.2013)  

–&—

 

PHẦN THỨ NHẤT

 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

I/ TÌNH HÌNH SỐ LƯỢNG     

        -Hiện nay, năm 2013, số lượng các dòng họ tộc Phạm đang sinh cư trên địa bàn thành phố Hội An, tính đến nay gồm có trên 10 dòng tộc có từ đường và có nhiều Hội đồng Gia tộc Phái Chi trực thuộc của mỗi dòng tộc.

-Ban Vận động thành lập Hội đồng họ Phạm thành phố Hội An đã được thành lập gồm 13 thành viên và bước đầu đã tích cự kết nối các dòng tộc họ Phạm tại Hội An và tiến hành các cuộc hội nghị và dự thảo các văn bản chuẩn bị trình  Đại hôi Đại biểu các Hội đồng Gia tộc họ Phạm Hội An

-Đa số các dòng tộc đều xây dựng từ đường Thủy Tổ (chưa thống kê đầy đủ), và có Hội đồng Gia tộc để tổ chức điều hành các sinh hoạt trong dòng tộc.

-Một số dòng tộc Phạm có từ đường ở các địa phương ngoài Hội An nhưng có các tông phái, tông chi  chuyển cư đến Hội An sinh sống  hình thành Gia từ chiếm số lượng nhiều (chưa thống kê đầy đủ).

-Đội ngũ thành viên Hội đồng các dòng tộc đông đảo, tự nguyện gắn bó với dòng tộc, đóng góp nhiều công sức, tiền của cho sinh hoạt tộc.

        -Các dòng họ tổ chức nhiều sinh hoạt, lễ hội theo chu kỳ thường niên

        -Ban Vận động thành lập Hội đồng họ Phạm thành phố Hội An nhận thấy đến thời điểm này Hội An đã hội đủ các điều kiện để thành lập Hội đồng họ Phạm Hội An.

        -Tổ chức Hội đồng họ Phạm là tổ chức tín ngưỡng dân gian, hoàn toàn mang tính tự nguyện, thiện tâm, không có sự ràng buộc về kinh tế, hành chánh mà chỉ có lòng tin tín ngưỡng thờ cúng Tổ tiên làm chủ đạo.

Xem thêm ... 

Từ điển
Tộc Phạm
Tác phẩm về Hội An
Video

Phương hướng hoạt động của Hội Đồng Họ Phạm Thành Phố Hội An

NHIỆM KỲ I (2013-2018)

 (do Đại hội trù bị đại biểu họ Phạm thành phố Hội An thảo luận nhất trí thông qua  vào ngày 28 tháng 7 năm 2013, tức ngày 21.6 năm Quý Tỵ, tại Từ đường tộc Phạm Văn,  khối phố Châu Trung, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An và đã được Hội đồng họ Phạm Quảng Nam Đà Nẵng thẩm duyệt ngày 16.8.2013)  

–&—

 

PHẦN THỨ NHẤT

 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

I/ TÌNH HÌNH SỐ LƯỢNG     

        -Hiện nay, năm 2013, số lượng các dòng họ tộc Phạm đang sinh cư trên địa bàn thành phố Hội An, tính đến nay gồm có trên 10 dòng tộc có từ đường và có nhiều Hội đồng Gia tộc Phái Chi trực thuộc của mỗi dòng tộc.

-Ban Vận động thành lập Hội đồng họ Phạm thành phố Hội An đã được thành lập gồm 13 thành viên và bước đầu đã tích cự kết nối các dòng tộc họ Phạm tại Hội An và tiến hành các cuộc hội nghị và dự thảo các văn bản chuẩn bị trình  Đại hôi Đại biểu các Hội đồng Gia tộc họ Phạm Hội An

-Đa số các dòng tộc đều xây dựng từ đường Thủy Tổ (chưa thống kê đầy đủ), và có Hội đồng Gia tộc để tổ chức điều hành các sinh hoạt trong dòng tộc.

-Một số dòng tộc Phạm có từ đường ở các địa phương ngoài Hội An nhưng có các tông phái, tông chi  chuyển cư đến Hội An sinh sống  hình thành Gia từ chiếm số lượng nhiều (chưa thống kê đầy đủ).

-Đội ngũ thành viên Hội đồng các dòng tộc đông đảo, tự nguyện gắn bó với dòng tộc, đóng góp nhiều công sức, tiền của cho sinh hoạt tộc.

        -Các dòng họ tổ chức nhiều sinh hoạt, lễ hội theo chu kỳ thường niên

        -Ban Vận động thành lập Hội đồng họ Phạm thành phố Hội An nhận thấy đến thời điểm này Hội An đã hội đủ các điều kiện để thành lập Hội đồng họ Phạm Hội An.

        -Tổ chức Hội đồng họ Phạm là tổ chức tín ngưỡng dân gian, hoàn toàn mang tính tự nguyện, thiện tâm, không có sự ràng buộc về kinh tế, hành chánh mà chỉ có lòng tin tín ngưỡng thờ cúng Tổ tiên làm chủ đạo.

Xem thêm ...