Phạm Thúc Hồng
Hội An
Quy chế tổ chức và hoạt động Hội Đồng Họ Phạm Thành Phố Hội An

   QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM THÀNH PHỐ HỘI AN
(Tỉnh Quảng Nam)

(Do Đại hội trù bị đại biểu họ Phạm thành phố Hội An thảo luận nhất trí thông qua  vào ngày 28 tháng 7 năm 2013, tức ngày 21.6 năm Quý Tỵ, tại Từ đường tộc Phạm Văn, khối phố Châu Trung, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An và đã được Hội đồng họ Phạm Quảng Nam Đà Nẵng thẩm duyệt ngày 16.8.2013) 

–&—

 

CHƯƠNG I

DANH XƯNG - MỤC ĐÍCH
 PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

 Điều 1: 

Tổ chức các hoạt động liên kết các dòng tộc mang họ Phạm thành phố Hội An lấy tên là  "Hội đồng họ Phạm thành phố Hội An" viết tắc “HĐ họ Phạm-Hội An”.

          Điều 2: 

Mục đích tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Phạm Hội An:

-Tập hợp, đoàn kết tất cả những người họ Phạm ở Hội An cùng chung tâm nguyện hướng về cội nguồn, kết nối dòng họ, tri ân Tiên tổ

-Giúp nhau xoá đói giảm nghèo; khuyến học khuyến tài.

-Vinh danh những người họ Phạm có công với dân với nước, biểu dương “người tốt việc tốt”.

-Giữ gìn và phát huy những tinh hoa và truyền thống tốt đẹp của dòng họ.

          Điều 3:

Hội đồng họ Phạm Hội An là tổ chức xã hội-dòng tộc, hoạt động tự nguyện, tuân hành nghiêm chỉnh theo:

-Hiến pháp, phát luật Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

-Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt Nam đã được
Hội nghị toàn thể mở rộng Ban Liên lạc Toàn quốc họ Phạm Việt Nam thông qua ngày 23.10.2011

-Điều 4:

1/Hội đồng họ Phạm thành phố Hội An hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Hội đồng họ Phạm liên tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng

2/ Hội đồng họ Phạm thành phố Hội An chịu trách nhiệm hướng dẫn hoạt động các Hội đồng họ Phạm cấp xã, phường và  các Hội đồng dòng họ cơ sở.

3/ Hội đồng họ Phạm thành phố Hội An có con dấu riêng theo quy định trong thông báo số 18 của Hội đồng Toàn quốc họ Phạm Việt Nam khóa VI.

Xem thêm ...

Từ điển
Tộc Phạm
Tác phẩm về Hội An
Video

Quy chế tổ chức và hoạt động Hội Đồng Họ Phạm Thành Phố Hội An

   QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM THÀNH PHỐ HỘI AN
(Tỉnh Quảng Nam)

(Do Đại hội trù bị đại biểu họ Phạm thành phố Hội An thảo luận nhất trí thông qua  vào ngày 28 tháng 7 năm 2013, tức ngày 21.6 năm Quý Tỵ, tại Từ đường tộc Phạm Văn, khối phố Châu Trung, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An và đã được Hội đồng họ Phạm Quảng Nam Đà Nẵng thẩm duyệt ngày 16.8.2013) 

–&—

 

CHƯƠNG I

DANH XƯNG - MỤC ĐÍCH
 PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

 Điều 1: 

Tổ chức các hoạt động liên kết các dòng tộc mang họ Phạm thành phố Hội An lấy tên là  "Hội đồng họ Phạm thành phố Hội An" viết tắc “HĐ họ Phạm-Hội An”.

          Điều 2: 

Mục đích tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Phạm Hội An:

-Tập hợp, đoàn kết tất cả những người họ Phạm ở Hội An cùng chung tâm nguyện hướng về cội nguồn, kết nối dòng họ, tri ân Tiên tổ

-Giúp nhau xoá đói giảm nghèo; khuyến học khuyến tài.

-Vinh danh những người họ Phạm có công với dân với nước, biểu dương “người tốt việc tốt”.

-Giữ gìn và phát huy những tinh hoa và truyền thống tốt đẹp của dòng họ.

          Điều 3:

Hội đồng họ Phạm Hội An là tổ chức xã hội-dòng tộc, hoạt động tự nguyện, tuân hành nghiêm chỉnh theo:

-Hiến pháp, phát luật Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

-Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt Nam đã được
Hội nghị toàn thể mở rộng Ban Liên lạc Toàn quốc họ Phạm Việt Nam thông qua ngày 23.10.2011

-Điều 4:

1/Hội đồng họ Phạm thành phố Hội An hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Hội đồng họ Phạm liên tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng

2/ Hội đồng họ Phạm thành phố Hội An chịu trách nhiệm hướng dẫn hoạt động các Hội đồng họ Phạm cấp xã, phường và  các Hội đồng dòng họ cơ sở.

3/ Hội đồng họ Phạm thành phố Hội An có con dấu riêng theo quy định trong thông báo số 18 của Hội đồng Toàn quốc họ Phạm Việt Nam khóa VI.

Xem thêm ...