Phạm Thúc Hồng
Hội An
Đại Hội Tộc Phạm QNĐN 2015 - 2020

BÁO CÁO

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TỔ CHỨC,
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ LẦN THỨ I (2011-2015) VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2 (2015-2020) 
HỌ PHẠM QUẢNG NAM- ĐÀ NẴNG
–&—

 

PHẦN THỨ NHẤT

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TỔ CHỨC HỌ PHAM QUẢNG NAM- ĐÀ NẴNG THỜI KỲ 1996-2011

Quá trình hoạt động Họ Phạm  Quảng Nam- Đà Nẵng  từ  năm 1996 đến  năm  2015 trải qua nhiều giai đoạn hình thành và phát triển.

I/ GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (1996 - 2004)

Từ năm 1996 đến năm 2004,  ông Phạm Đức Nam, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh QN-ĐN, Tộc trưởng tộc Phạm Cẩm Sa, là người khởi xướng thành lập Ban Liên lạc Họ Phạm liên tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng.

Ông Phạm Đức Nam tập họp các vị tộc trưởng các Hội đồng Gia tộc các đia phương và một số Cán bộ, viên chức Họ Phạm trên quê hương QN-ĐN để kết nối sinh hoạt, truy tổ tìm tông của những người cùng mang dòng họ Phạm.

Đây là giai đoạn mở đầu quan trọng, đầy khó khăn. Trong giai đoạn này, Ban Liên lạc Họ Phạm Toàn quốc cũng đang trong giai đoạn hình thành tổ chức.

Sau chiến tranh, giang sơn liền một dãi, trăm họ bình yên, con cháu lo tìm về nguồn cội, đền ơn tiên tổ. Trong thời kỳ thứ nhất ngày 7/3/1999, ông Phạm Đức Nam đã khởi xướng, tập hợp 32 vị đại diện Tộc, Phái, Chi, Nhánh các dòng họ Phạm ở Quảng Nam-Đà Nẵng tạo dựng nền móng tổ chức Họ Phạm QN-ĐN đầu tiên.

Ban liên lạc Họ Phạm QN-ĐN đã được thành lập do ông Phạm Đức Nam (nguyên Chủ tịch Uy ban Nhân dân tỉnh QNĐN) làm Cố vấn. Ông Phạm Đình Hảo (nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam Đà Nẵng) làm Trưởng Ban.

Bước đầu, Ban Liên lạc Họ Phạm liên tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng đã khơi dậy tinh thần đồng tộc trong cộng đồng tộc Phạm qua nhiều qua nhiều thế hệ.


xem thêm...

Từ điển
Tộc Phạm
Tác phẩm về Hội An
Video

Đại Hội Tộc Phạm QNĐN 2015 - 2020

BÁO CÁO

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TỔ CHỨC,
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ LẦN THỨ I (2011-2015) VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2 (2015-2020) 
HỌ PHẠM QUẢNG NAM- ĐÀ NẴNG
–&—

 

PHẦN THỨ NHẤT

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TỔ CHỨC HỌ PHAM QUẢNG NAM- ĐÀ NẴNG THỜI KỲ 1996-2011

Quá trình hoạt động Họ Phạm  Quảng Nam- Đà Nẵng  từ  năm 1996 đến  năm  2015 trải qua nhiều giai đoạn hình thành và phát triển.

I/ GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (1996 - 2004)

Từ năm 1996 đến năm 2004,  ông Phạm Đức Nam, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh QN-ĐN, Tộc trưởng tộc Phạm Cẩm Sa, là người khởi xướng thành lập Ban Liên lạc Họ Phạm liên tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng.

Ông Phạm Đức Nam tập họp các vị tộc trưởng các Hội đồng Gia tộc các đia phương và một số Cán bộ, viên chức Họ Phạm trên quê hương QN-ĐN để kết nối sinh hoạt, truy tổ tìm tông của những người cùng mang dòng họ Phạm.

Đây là giai đoạn mở đầu quan trọng, đầy khó khăn. Trong giai đoạn này, Ban Liên lạc Họ Phạm Toàn quốc cũng đang trong giai đoạn hình thành tổ chức.

Sau chiến tranh, giang sơn liền một dãi, trăm họ bình yên, con cháu lo tìm về nguồn cội, đền ơn tiên tổ. Trong thời kỳ thứ nhất ngày 7/3/1999, ông Phạm Đức Nam đã khởi xướng, tập hợp 32 vị đại diện Tộc, Phái, Chi, Nhánh các dòng họ Phạm ở Quảng Nam-Đà Nẵng tạo dựng nền móng tổ chức Họ Phạm QN-ĐN đầu tiên.

Ban liên lạc Họ Phạm QN-ĐN đã được thành lập do ông Phạm Đức Nam (nguyên Chủ tịch Uy ban Nhân dân tỉnh QNĐN) làm Cố vấn. Ông Phạm Đình Hảo (nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam Đà Nẵng) làm Trưởng Ban.

Bước đầu, Ban Liên lạc Họ Phạm liên tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng đã khơi dậy tinh thần đồng tộc trong cộng đồng tộc Phạm qua nhiều qua nhiều thế hệ.


xem thêm...