Phạm Thúc Hồng
Hội An
Lễ khánh thành Từ Đường Tộc Nguyễn liên tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng

LỄ KHÁNH THÀNH

TỪ ĐƯỜNG TỘC nguyỄn
LIÊN TỈNH QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG

Ngày 18.5.Giáp Ngọ (15.6.2014) 

–&-

ĐOÀN ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM
QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG

 

Kính tiến : Hoành Phi “NGUYỄN TỔ LINH QUANG”

 

THAM DỰ LỄ KHÁNH THÀNH

Gồm các ông:

1/Ông Phạm Minh Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Toàn quốc họ Phạm Việt Nam, Chủ tich Hội đồng họ Phạm liên tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng

 

2/Ông Phạm Thúc Hồng, Uỷ Viên Hội đồng Toàn quốc họ Phạm Việt Nam, Uỷ Viên Thường trực Hội đồng họ Phạm Quảng Nam Đà Nẵng 

–&-

 xem thêm... 

Từ điển
Tộc Phạm
Tác phẩm về Hội An
Video

Lễ khánh thành Từ Đường Tộc Nguyễn liên tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng

LỄ KHÁNH THÀNH

TỪ ĐƯỜNG TỘC nguyỄn
LIÊN TỈNH QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG

Ngày 18.5.Giáp Ngọ (15.6.2014) 

–&-

ĐOÀN ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM
QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG

 

Kính tiến : Hoành Phi “NGUYỄN TỔ LINH QUANG”

 

THAM DỰ LỄ KHÁNH THÀNH

Gồm các ông:

1/Ông Phạm Minh Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Toàn quốc họ Phạm Việt Nam, Chủ tich Hội đồng họ Phạm liên tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng

 

2/Ông Phạm Thúc Hồng, Uỷ Viên Hội đồng Toàn quốc họ Phạm Việt Nam, Uỷ Viên Thường trực Hội đồng họ Phạm Quảng Nam Đà Nẵng 

–&-

 xem thêm...