Phạm Thúc Hồng
Hội An
Văn Tế

VĂN TẾ
NGÀI THƯỢNG THỦY TỔ, ĐÔ HỒ ĐẠI VƯƠNG PHẠM TU
VÀ CHƯ TÔN LIỆT VỊ THỦY TỔ HỌ PHẠM-VIỆT NAM
 (hoặc các cấp Tỉnh, Thành, huyện, quận)

–&—

                                                                           Phạm Thúc Hồng
(Hội An,Quảng Nam)

 phụng soạn

Kính cáo tiên linh

1/ Việt Nam hưng thịnh                 
    Họ Phạm huy hoàng

2/ Quốc thịnh, tiền nhân truyền sinh hiếu đức
    Tộc hưng, tiên tổ tụ chí trung can

Nhớ Thượng thủy tổ ta,

3/ Phạm Tu danh húy
    Quang Liệt quê làng

4/ Huyện lị Thanh Trì dưỡng bậc hùng anh, thời niên thiếu văn tài rạng rỡ
    Tỉnh thành Hà Nội nuôi người dũng khí, tuổi đôi mươi võ lược vẻ vang

5/ Thương dân Việt, gươm thiêng hiệp nghĩa
    Giận quân Lương, hổ dữ bạo tàn

6/ Điệp điệp đội hùng binh, chiến thắng Long Biên, phục hồi quốc tổ
    Trùng trùng cờ đại nghĩa, đánh bại Tiêu Tư, thu lại giang san

7/ Khải hoàn chiêng vang, dựng nước Vạn Xuân, lẫy lừng ngôi cao Nam đế
    Ban sư trống giục, phá quân Lâm Ấp, tơi bời giáo gãy rợ Man

8/ Sắc chỉ đại thần khai quốc
    Tước phong tướng soái võ ban

9/ Lòng son lo xây nền quốc thái
    Tóc bạc vì lập kế dân an

Nhưng than ôi!

10/ Vẫn mong dân ta, nước Nam tự chủ
      Nào hay địch thù, phương Bắc tràn sang

11/ Tiền phương Hải Hưng ngăn thù, tre dựng thành chông khẳng khái
      Hậu phương Hà Nội cự địch, lũy dài hóa đá hiên ngang

Ngày 20 tháng 7 năm Ất Sửu - 545 - Ôi! thôi thôi!

12/ Khóc người nghĩa sĩ xả thân, mưa tang sầu trăm họ
      Thương bậc anh hùng tuẫn tiết, sông lệ chảy hai hàng

13/ Vạn Xuân sử chiếu ngàn năm, Đô Hồ đại vương, đức lớn hòa cùng gió núi
      Tô Lịch nước trôi vạn thuở, Phạm Tu danh tướng, tên thơm quyện với trăng ngàn


Xem thêm...

Từ điển
Tộc Phạm
Tác phẩm về Hội An
Video

Văn Tế

VĂN TẾ
NGÀI THƯỢNG THỦY TỔ, ĐÔ HỒ ĐẠI VƯƠNG PHẠM TU
VÀ CHƯ TÔN LIỆT VỊ THỦY TỔ HỌ PHẠM-VIỆT NAM
 (hoặc các cấp Tỉnh, Thành, huyện, quận)

–&—

                                                                           Phạm Thúc Hồng
(Hội An,Quảng Nam)

 phụng soạn

Kính cáo tiên linh

1/ Việt Nam hưng thịnh                 
    Họ Phạm huy hoàng

2/ Quốc thịnh, tiền nhân truyền sinh hiếu đức
    Tộc hưng, tiên tổ tụ chí trung can

Nhớ Thượng thủy tổ ta,

3/ Phạm Tu danh húy
    Quang Liệt quê làng

4/ Huyện lị Thanh Trì dưỡng bậc hùng anh, thời niên thiếu văn tài rạng rỡ
    Tỉnh thành Hà Nội nuôi người dũng khí, tuổi đôi mươi võ lược vẻ vang

5/ Thương dân Việt, gươm thiêng hiệp nghĩa
    Giận quân Lương, hổ dữ bạo tàn

6/ Điệp điệp đội hùng binh, chiến thắng Long Biên, phục hồi quốc tổ
    Trùng trùng cờ đại nghĩa, đánh bại Tiêu Tư, thu lại giang san

7/ Khải hoàn chiêng vang, dựng nước Vạn Xuân, lẫy lừng ngôi cao Nam đế
    Ban sư trống giục, phá quân Lâm Ấp, tơi bời giáo gãy rợ Man

8/ Sắc chỉ đại thần khai quốc
    Tước phong tướng soái võ ban

9/ Lòng son lo xây nền quốc thái
    Tóc bạc vì lập kế dân an

Nhưng than ôi!

10/ Vẫn mong dân ta, nước Nam tự chủ
      Nào hay địch thù, phương Bắc tràn sang

11/ Tiền phương Hải Hưng ngăn thù, tre dựng thành chông khẳng khái
      Hậu phương Hà Nội cự địch, lũy dài hóa đá hiên ngang

Ngày 20 tháng 7 năm Ất Sửu - 545 - Ôi! thôi thôi!

12/ Khóc người nghĩa sĩ xả thân, mưa tang sầu trăm họ
      Thương bậc anh hùng tuẫn tiết, sông lệ chảy hai hàng

13/ Vạn Xuân sử chiếu ngàn năm, Đô Hồ đại vương, đức lớn hòa cùng gió núi
      Tô Lịch nước trôi vạn thuở, Phạm Tu danh tướng, tên thơm quyện với trăng ngàn


Xem thêm...