Phạm Thúc Hồng
Hội An
Thể thức trình bày lễ vật dâng cúng

Chương X : THỂ THỨC TRÌNH BÀY LỄ VẬT DÂNG CÚNG

A/ LỄ VẬT THỜ CÚNG THẦN, TỔ TIÊN

I/HƯƠNG ĐÈN 

II/ LỄ VẬt DÂNG CÚNG  

B/ CÁCH THIẾT ĐẶT LỄ VẬT DÂNG CÚNG

I/“CHUỐI XOAY RA” , “GÀ QUAY VÀO”

II/“ĐÔNG BÌNH, TÂY QUẢ”

III/“TẢ CHINH, HỮU CỔ”, “TIỀN CHINH, HẬU cỔ”

C/ ĐỘNG TÁC LẠY, BÁI

Xem thêm ...

Từ điển
Công trình nghiên cứu
Tác phẩm về Hội An
Video

Thể thức trình bày lễ vật dâng cúng

Chương X : THỂ THỨC TRÌNH BÀY LỄ VẬT DÂNG CÚNG

A/ LỄ VẬT THỜ CÚNG THẦN, TỔ TIÊN

I/HƯƠNG ĐÈN 

II/ LỄ VẬt DÂNG CÚNG  

B/ CÁCH THIẾT ĐẶT LỄ VẬT DÂNG CÚNG

I/“CHUỐI XOAY RA” , “GÀ QUAY VÀO”

II/“ĐÔNG BÌNH, TÂY QUẢ”

III/“TẢ CHINH, HỮU CỔ”, “TIỀN CHINH, HẬU cỔ”

C/ ĐỘNG TÁC LẠY, BÁI

Xem thêm ...