Phạm Thúc Hồng
Hội An
Thờ cúng Cô hồn

Chương IX

THỜ CÚNG CÔ HỒN


A/ KHÁI NIỆM CÔ HỒN  

I/PHÂN LOẠI CÔ HỒN 

II/MIẾU THỜ CÔ HỒN

III/NGHI THỨC CÚNG CÔ HỒN 

b/ VĂN  CÚNG CÔ HỒN

Xem thêm ...

Từ điển
Công trình nghiên cứu
Tác phẩm về Hội An
Video

Thờ cúng Cô hồn

Chương IX

THỜ CÚNG CÔ HỒN


A/ KHÁI NIỆM CÔ HỒN  

I/PHÂN LOẠI CÔ HỒN 

II/MIẾU THỜ CÔ HỒN

III/NGHI THỨC CÚNG CÔ HỒN 

b/ VĂN  CÚNG CÔ HỒN

Xem thêm ...