Phạm Thúc Hồng
Hội An
Tộc phả, gia phả, tông đồ thời nay

Chương VII

GIA PHẢ TÔNG ĐỒ THỜI NAY


PHẠM THÚC HỒNG

TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN XƯA VÀ NAY

Khảo Luận 

 

NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẴNG

 

Chịu trách nhiệm xuất bản

 

Giám đốc

TRƯƠNG CÔNG BÁO

 

Tổng biên tập

HOÀNG VĂN CUNG


Biên tập

TRẦM MY


Trình bày vi tính - Sửa bản in

PHẠM THÚC HỒNG

 

In 1000 cuốn, khổ 14,5x20,5 cm tại Công ty Cp In - PHS&TBTH Quảng Nam theo TNKH số 1191 - 2012/CXB/04-75 ĐaN ngày 15-10-2012. Quyết định số 224 QĐ/ĐaN, cấp ngày 10-10-2012. Nộp lưu chiểu tháng 11-2012.

Xem thêm ...

 


Từ điển
Công trình nghiên cứu
Tác phẩm về Hội An
Video

Tộc phả, gia phả, tông đồ thời nay

Chương VII

GIA PHẢ TÔNG ĐỒ THỜI NAY


PHẠM THÚC HỒNG

TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN XƯA VÀ NAY

Khảo Luận 

 

NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẴNG

 

Chịu trách nhiệm xuất bản

 

Giám đốc

TRƯƠNG CÔNG BÁO

 

Tổng biên tập

HOÀNG VĂN CUNG


Biên tập

TRẦM MY


Trình bày vi tính - Sửa bản in

PHẠM THÚC HỒNG

 

In 1000 cuốn, khổ 14,5x20,5 cm tại Công ty Cp In - PHS&TBTH Quảng Nam theo TNKH số 1191 - 2012/CXB/04-75 ĐaN ngày 15-10-2012. Quyết định số 224 QĐ/ĐaN, cấp ngày 10-10-2012. Nộp lưu chiểu tháng 11-2012.

Xem thêm ...