Phạm Thúc Hồng
Hội An
Văn cúng trong các lễ lệ thường niên

Chương IV

VĂN CÚNG TRONG CAC LỄ LỆ THƯỜNG NIÊN

PHẠM THÚC HỒNG

TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN XƯA VÀ NAY

Khảo Luận

NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẴNG

Chịu trách nhiệm xuất bản

Giám đốc

TRƯƠNG CÔNG BÁO

Tổng biên tập

HOÀNG VĂN CUNG

Biên tập

TRẦM MY

Trình bày vi tính - Sửa bản in

PHẠM THÚC HỒNG

 

In 1000 cuốn, khổ 14,5x20,5 cm tại Công ty Cp In - PHS&TBTH Quảng Nam theo TNKH số 1191 - 2012/CXB/04-75 ĐaN ngày 15-10-2012. Quyết định số 224 QĐ/ĐaN, cấp ngày 10-10-2012. Nộp lưu chiểu tháng 11-2012

Xem thêm ...

Từ điển
Công trình nghiên cứu
Tác phẩm về Hội An
Video

Văn cúng trong các lễ lệ thường niên

Chương IV

VĂN CÚNG TRONG CAC LỄ LỆ THƯỜNG NIÊN

PHẠM THÚC HỒNG

TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN XƯA VÀ NAY

Khảo Luận

NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẴNG

Chịu trách nhiệm xuất bản

Giám đốc

TRƯƠNG CÔNG BÁO

Tổng biên tập

HOÀNG VĂN CUNG

Biên tập

TRẦM MY

Trình bày vi tính - Sửa bản in

PHẠM THÚC HỒNG

 

In 1000 cuốn, khổ 14,5x20,5 cm tại Công ty Cp In - PHS&TBTH Quảng Nam theo TNKH số 1191 - 2012/CXB/04-75 ĐaN ngày 15-10-2012. Quyết định số 224 QĐ/ĐaN, cấp ngày 10-10-2012. Nộp lưu chiểu tháng 11-2012

Xem thêm ...