Phạm Thúc Hồng
Hội An
Tập thơ: Độc hành ca

 

Độc hành ca

THƠ

Phạm Thúc HỒNG

–&—

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Giám đốc: Nguyễn Hữu Chiến

Tổng biên tập: Nguyễn Đức Hùng

Biên tập: Huỳnh Kim Hùng 

Trình bày bìa:Phạm Thúc Hồng

 

          In 500 cuốn, khổ 13cm x 19 cm tại Công ty CP in và dịch vụ Quảng Nam theo TNKH số 676/QĐ-ĐaN Nhà xuất bản Đà Nẵng cấp ngày 28.11.2008.
 In xong nộp lưu chiểu tháng 12.2008    

XEM TIẾP NỘI DUNG TẬP THƠ.....

Từ điển
Thơ ca
Tác phẩm về Hội An
Video

Tập thơ: Độc hành ca

 

Độc hành ca

THƠ

Phạm Thúc HỒNG

–&—

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Giám đốc: Nguyễn Hữu Chiến

Tổng biên tập: Nguyễn Đức Hùng

Biên tập: Huỳnh Kim Hùng 

Trình bày bìa:Phạm Thúc Hồng

 

          In 500 cuốn, khổ 13cm x 19 cm tại Công ty CP in và dịch vụ Quảng Nam theo TNKH số 676/QĐ-ĐaN Nhà xuất bản Đà Nẵng cấp ngày 28.11.2008.
 In xong nộp lưu chiểu tháng 12.2008    

XEM TIẾP NỘI DUNG TẬP THƠ.....