Phạm Thúc Hồng
Hội An
Thơ chữ Hán: Tịnh tâm quy từ

 

THU BỒN ĐỘ

 Thuyền nữ Thu hàn phận
Ngã thân vạn lý trần
Tương sầu giang độ phân

 

Dịch thơ

BẾN SÔNG THU BỒN

Em người thuyền nữ sông Thu lạnh
Ta kẻ cô thân dặm bụi hồng
Hắt hiu sầu cuối sông

Xem nội dung tập thơ...

Từ điển
Thơ ca
Tác phẩm về Hội An
Video

Thơ chữ Hán: Tịnh tâm quy từ

 

THU BỒN ĐỘ

 Thuyền nữ Thu hàn phận
Ngã thân vạn lý trần
Tương sầu giang độ phân

 

Dịch thơ

BẾN SÔNG THU BỒN

Em người thuyền nữ sông Thu lạnh
Ta kẻ cô thân dặm bụi hồng
Hắt hiu sầu cuối sông

Xem nội dung tập thơ...