Phạm Thúc Hồng
Hội An
Câu đối đình miếu

CÂU đối Đình Miếu, địa Phương

1/ CÂU ĐỐI

錦 鋪 繁 華 亭 門 天 年 留 舊 跡

會 安 風 雅 埔 市 萬 世 壯 名 家

Cẩm Phô phồn hoa, đình môn thiên niên lưu cựu tích

Hội An phong nhã, phố thị vạn thế tráng danh gia

Đình Hương hiền Cẩm Phô, Hội An

--&--

祖 姑 顯 靈 女
粱 族 奉 英 魂

Tổ cô hiển linh nữ
Lương tộc phụng anh hồn

(Lương: Tộc Lương)

(Thờ Tổ cô tộc Lương)

--&--

Trung Giang Thương, thánh ân cao chiếu
An Thọ phố, thần đức vĩnh quang

Câu đối miếu Trung Giang Thượng, tại khối phố An Thọ, phường Sơn Phong, Hội An 

--&--

xem thêm...

Từ điển
Thơ ca
Tác phẩm về Hội An
Video

Câu đối đình miếu

CÂU đối Đình Miếu, địa Phương

1/ CÂU ĐỐI

錦 鋪 繁 華 亭 門 天 年 留 舊 跡

會 安 風 雅 埔 市 萬 世 壯 名 家

Cẩm Phô phồn hoa, đình môn thiên niên lưu cựu tích

Hội An phong nhã, phố thị vạn thế tráng danh gia

Đình Hương hiền Cẩm Phô, Hội An

--&--

祖 姑 顯 靈 女
粱 族 奉 英 魂

Tổ cô hiển linh nữ
Lương tộc phụng anh hồn

(Lương: Tộc Lương)

(Thờ Tổ cô tộc Lương)

--&--

Trung Giang Thương, thánh ân cao chiếu
An Thọ phố, thần đức vĩnh quang

Câu đối miếu Trung Giang Thượng, tại khối phố An Thọ, phường Sơn Phong, Hội An 

--&--

xem thêm...