Phạm Thúc Hồng
Hội An
Câu đối bia mộ

   旧  地   青   霞   留   体   骨   
故   鄉   茶   桂   顯   英  灵
Cựu địa Thanh Hà lưu thể cốt
Cố hương Trà Quế hiển anh linh
                                                  Bia mộ quê hương Trà Quế, chôn tại Thanh Hà

*

奠   南   祖   墓   千   秋  在
楊   富   先   灵   萬   古  存
Điện Nam tổ mộ thiên thu tại
Dương Phú tiên linh vạn cổ tồn
                                                     Bia mộ tộc Dương Phú chôn tại xã Điện Nam

*

–Cẩm địa lưu hài cốt
Kim điền tụ hồn linh

Dịch nghĩa:
Ruộng vàng giữ hài cốt
Đất gấm tụ hồn linh 

 *

月  滿   墓   墳   知   恩   先  祖 
地   留   骸   骨   重   義   前  人
Nguyệt mãn mộ phần, tri ân Tiên tổ
Địa lưu hài cốt, trọng nghĩa tiền nhân

Dịch nghĩa
Trăng chiếu mộ phần, nhớ ơn Tiên t
Đất giữ hài cốt, trọng nghĩa người xưa

Bia mộ tộc Phan Xuân tại xã Cẩm Kim

xem thêm...

Từ điển
Thơ ca
Tác phẩm về Hội An
Video

Câu đối bia mộ

   旧  地   青   霞   留   体   骨   
故   鄉   茶   桂   顯   英  灵
Cựu địa Thanh Hà lưu thể cốt
Cố hương Trà Quế hiển anh linh
                                                  Bia mộ quê hương Trà Quế, chôn tại Thanh Hà

*

奠   南   祖   墓   千   秋  在
楊   富   先   灵   萬   古  存
Điện Nam tổ mộ thiên thu tại
Dương Phú tiên linh vạn cổ tồn
                                                     Bia mộ tộc Dương Phú chôn tại xã Điện Nam

*

–Cẩm địa lưu hài cốt
Kim điền tụ hồn linh

Dịch nghĩa:
Ruộng vàng giữ hài cốt
Đất gấm tụ hồn linh 

 *

月  滿   墓   墳   知   恩   先  祖 
地   留   骸   骨   重   義   前  人
Nguyệt mãn mộ phần, tri ân Tiên tổ
Địa lưu hài cốt, trọng nghĩa tiền nhân

Dịch nghĩa
Trăng chiếu mộ phần, nhớ ơn Tiên t
Đất giữ hài cốt, trọng nghĩa người xưa

Bia mộ tộc Phan Xuân tại xã Cẩm Kim

xem thêm...