Phạm Thúc Hồng
Hội An
Câu đối, hoành phi nhà thờ tộc họ

范   族   家   興   傳   生   孝   德

越   南    國   盛   會   聚   賢   才

Phạm tộc gia hưng, truyền sinh hiếu đức
Việt Nam quốc thịnh, hội tụ hiền tài

Câu đối Phạm Thú Hồng tặng Hội nghị lần thứ 4 Hội đồng họ Phạm Việt Nam
khóa 6-ngày 28.12.2013 tại Hà Nội

*

清   漓    聚   地   靈   古   樹   養   才   仕   民   達

 陳   公   承   福   蔭   今   花   好   學    舉   人   成

Thanh Ly tụ địa linh, cổ thụ dưỡng tài, sĩ dân đạt
Trần Công thừa phước ấm, kim hoa hiếu học, cử nhân thành

Tộc Trần Công, làng cũ Thanh Ly-Hương An, Quê Sơn

 

xem thêm.....

Từ điển
Thơ ca
Tác phẩm về Hội An
Video

Câu đối, hoành phi nhà thờ tộc họ

范   族   家   興   傳   生   孝   德

越   南    國   盛   會   聚   賢   才

Phạm tộc gia hưng, truyền sinh hiếu đức
Việt Nam quốc thịnh, hội tụ hiền tài

Câu đối Phạm Thú Hồng tặng Hội nghị lần thứ 4 Hội đồng họ Phạm Việt Nam
khóa 6-ngày 28.12.2013 tại Hà Nội

*

清   漓    聚   地   靈   古   樹   養   才   仕   民   達

 陳   公   承   福   蔭   今   花   好   學    舉   人   成

Thanh Ly tụ địa linh, cổ thụ dưỡng tài, sĩ dân đạt
Trần Công thừa phước ấm, kim hoa hiếu học, cử nhân thành

Tộc Trần Công, làng cũ Thanh Ly-Hương An, Quê Sơn

 

xem thêm.....