Phạm Thúc Hồng
Hội An
Sơn Phong 1715-1975

CỰU ĐỊA SƠN PHONG

THỜI KỲ 1715-1975 

Thời điểm viết bài: Năm 2011

LỜI NÓI ĐẦU

Hoàn cảnh tự nhiên và văn hóa bản địa hun đúc thành sức sống Sơn Phong với dáng đứng quá khứ vững vàng và tư thế hiện tại sẵn sàng.

Tiền nhân Sơn Phong đã kiêu hùng và thanh thản đi vào quá khứ nhưng tụ khí sinh học của người xưa vẫn còn lưu luyến với nhà xưa phố cũ, với mảnh đất Tổ tiên.

  Tập sách “Cựu địa Sơn Phong- Thời kỳ 1715-1975” như một ngọn đuốc bập bùng soi sáng dấu chân tiền nhân để thế hệ hiện tại nhận thức sâu sắc về quá khứ mà tiến bước về tương lai. 

Sơn Phong, ngày 18 tháng 11 năm 2011

PHẠM THÚC HỒNG

Xem thêm ...

Từ điển
Công trình nghiên cứu
Tác phẩm về Hội An
Video

Sơn Phong 1715-1975

CỰU ĐỊA SƠN PHONG

THỜI KỲ 1715-1975 

Thời điểm viết bài: Năm 2011

LỜI NÓI ĐẦU

Hoàn cảnh tự nhiên và văn hóa bản địa hun đúc thành sức sống Sơn Phong với dáng đứng quá khứ vững vàng và tư thế hiện tại sẵn sàng.

Tiền nhân Sơn Phong đã kiêu hùng và thanh thản đi vào quá khứ nhưng tụ khí sinh học của người xưa vẫn còn lưu luyến với nhà xưa phố cũ, với mảnh đất Tổ tiên.

  Tập sách “Cựu địa Sơn Phong- Thời kỳ 1715-1975” như một ngọn đuốc bập bùng soi sáng dấu chân tiền nhân để thế hệ hiện tại nhận thức sâu sắc về quá khứ mà tiến bước về tương lai. 

Sơn Phong, ngày 18 tháng 11 năm 2011

PHẠM THÚC HỒNG

Xem thêm ...