Phạm Thúc Hồng
Hội An
Cẩm Nam hành trình mở đất

PHƯỜNG CẨM NAM HÀNH TRÌNH MỞ ĐẤT

 

                      Cẩm Nam cố hương

                     Thu Bồn cựu thủy

                      Tổ khảo tinh âm lưu Cẩm địa

                     Trường tư cổ nguyệt chiếu Thu giang

          Phường Cẩm Nam nằm vắt vẻo, yên ả trong thủy phận Hội An. Bãi đất sừng sững, tươi xanh nổi lên giữa vùng sông nước do phù sa màu mỡ của lưu vực Thu Bồn dồn tụ.

          Quá trình mở đất Cẩm Nam đã nằm yên trong quá khứ, trầm tích nhiều cố sự.

Từ điển
Công trình nghiên cứu
Tác phẩm về Hội An
Video

Cẩm Nam hành trình mở đất

PHƯỜNG CẨM NAM HÀNH TRÌNH MỞ ĐẤT

 

                      Cẩm Nam cố hương

                     Thu Bồn cựu thủy

                      Tổ khảo tinh âm lưu Cẩm địa

                     Trường tư cổ nguyệt chiếu Thu giang

          Phường Cẩm Nam nằm vắt vẻo, yên ả trong thủy phận Hội An. Bãi đất sừng sững, tươi xanh nổi lên giữa vùng sông nước do phù sa màu mỡ của lưu vực Thu Bồn dồn tụ.

          Quá trình mở đất Cẩm Nam đã nằm yên trong quá khứ, trầm tích nhiều cố sự.

Xem thêm ...