Phạm Thúc Hồng
Hội An
Đình Tiền Hiền Minh Hương

ĐÌNH TIỀN HIỀN MINH HƯƠNG - HỘI AN

Tác giả: TĂNG XUYÊN - PHẠM THÚC HỒNG

Chịu trách nhiệm xuất bản

Giám đốc: TRƯƠNG CÔNG BÁO

Tổng biên tập: HOÀNG VĂN CUNG

Biên tập: HUỲNH YÊN TRẦM MY

Trình bày: PHẠM THÚC HỒNG

In 500 cuốn , khổ : 13x19cm tại công ty cổ phần In -  Phát hành sách và thiết bị trường học Quảng Nam theo TNKH 549-2009/CXB/67-01. Quyết định xuất bản số 61/QĐ-ĐaN do nhà xuất bản Đà Nẵng cấp ngày 26-01-2010. In xong nộp lưu chiểu tháng 3 năm 2010

Xem thêm ...

Từ điển
Hội An
Tác phẩm về Hội An
Video

Đình Tiền Hiền Minh Hương

ĐÌNH TIỀN HIỀN MINH HƯƠNG - HỘI AN

Tác giả: TĂNG XUYÊN - PHẠM THÚC HỒNG

Chịu trách nhiệm xuất bản

Giám đốc: TRƯƠNG CÔNG BÁO

Tổng biên tập: HOÀNG VĂN CUNG

Biên tập: HUỲNH YÊN TRẦM MY

Trình bày: PHẠM THÚC HỒNG

In 500 cuốn , khổ : 13x19cm tại công ty cổ phần In -  Phát hành sách và thiết bị trường học Quảng Nam theo TNKH 549-2009/CXB/67-01. Quyết định xuất bản số 61/QĐ-ĐaN do nhà xuất bản Đà Nẵng cấp ngày 26-01-2010. In xong nộp lưu chiểu tháng 3 năm 2010

Xem thêm ...