Phạm Thúc Hồng
Hội An
Phước Kiến

NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẴNG - 2009

Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc: TRƯƠNG  CÔNG BÁO

Tông biên tập: HOÀNG VĂN CUNG

Biên tập :NGUYỄN THỊ HỒNG TÂM

Trình bày và Bìa :Phạm Thúc Hồng

       In 1000 cuốn khổ 13x19cm tại Công ty CP In và Dịch vụ Quảng Nam theo TNKH số 932-2009/CXB/ 8-05/ĐaN cấp ngày 8.10.2009 ; Số 192/QĐ-ĐaN Nhà Xuất bản Đà Nẵng cấp ngày 23tháng 10 năm 2009. In xong nộp lưu chiểu tháng 11.2009

Xem thêm ... 

Từ điển
Hội An
Tác phẩm về Hội An
Video

Phước Kiến

NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẴNG - 2009

Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc: TRƯƠNG  CÔNG BÁO

Tông biên tập: HOÀNG VĂN CUNG

Biên tập :NGUYỄN THỊ HỒNG TÂM

Trình bày và Bìa :Phạm Thúc Hồng

       In 1000 cuốn khổ 13x19cm tại Công ty CP In và Dịch vụ Quảng Nam theo TNKH số 932-2009/CXB/ 8-05/ĐaN cấp ngày 8.10.2009 ; Số 192/QĐ-ĐaN Nhà Xuất bản Đà Nẵng cấp ngày 23tháng 10 năm 2009. In xong nộp lưu chiểu tháng 11.2009

Xem thêm ...