Phạm Thúc Hồng
Hội An
Hội Quán Đền Đài người Hoa tại Hội An

NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẴNG
Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc Trương Công Báo

Tổng biên tập: Hoàng Văn Cung

Biên tập: Huỳnh Kim Hùng

Trình bày vi tính - sửa bản in: Phạm Thúc Hồng

–&—

  In khổ 14,5 x 20,5cm theo TNKH số 1191-2012/CXB/05-75/ĐaN cấp ngày 05.10.2012 ; Quyết định số 225/QĐ/ĐaN, cấp ngày 10.10.2012. 

Xem thêm ...

Từ điển
Hội An
Tác phẩm về Hội An
Video

Hội Quán Đền Đài người Hoa tại Hội An

NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẴNG
Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc Trương Công Báo

Tổng biên tập: Hoàng Văn Cung

Biên tập: Huỳnh Kim Hùng

Trình bày vi tính - sửa bản in: Phạm Thúc Hồng

–&—

  In khổ 14,5 x 20,5cm theo TNKH số 1191-2012/CXB/05-75/ĐaN cấp ngày 05.10.2012 ; Quyết định số 225/QĐ/ĐaN, cấp ngày 10.10.2012. 

Xem thêm ...