Phạm Thúc Hồng
Hội An
Chùa cầu Hội An

CHÙA CẦU HỘI AN
CỔ SỰ GIAO LƯU VĂN HÓA  VIỆT- NHẬT-TRUNG
Việt ngữ - Anh ngữ - Hoa ngữ

HOI AN  JAPANESE BRIDGE
old Even of Cultural Exchange Vietnam-Japan-China
Vietnamese - English - Chinese

                      - -  
越  語 - 英  語 - 華  語

–Tác giả: Phạm Thúc Hồng
Chuyển ngữ tiếng Anh: Lê Phương Bình

Chuyển ngữ tiếng Hoa: Ngô Khôn Dục

NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẴNG - 2008

Chịu trách nhiệm xuất bản
Giám đốc: TRƯƠNG  CÔNG BÁO
Tổng biên tập: HOÀNG VĂN CUNG
Biên tập: NGUYỄN THỊ HỒNG TÂM
Trình bày và bìa: Phạm Thúc Hồng

            In 500 cuốn khổ 14x20cm tại Công ty CP In và Dịch vụ Quảng Nam theo TNKH số 932 -2009/ CXB / 03-05/ ĐaN  cấp ngày 8.10.2009 ; Số 193/QĐ-ĐaN Nhà Xuất bản Đà Nẵng cấp ngày 23tháng 10 năm 2009. In xong nộp lưu chiểu tháng 11.2009

Xem thêm ...

Từ điển
Hội An
Tác phẩm về Hội An
Video

Chùa cầu Hội An

CHÙA CẦU HỘI AN
CỔ SỰ GIAO LƯU VĂN HÓA  VIỆT- NHẬT-TRUNG
Việt ngữ - Anh ngữ - Hoa ngữ

HOI AN  JAPANESE BRIDGE
old Even of Cultural Exchange Vietnam-Japan-China
Vietnamese - English - Chinese

                      - -  
越  語 - 英  語 - 華  語

–Tác giả: Phạm Thúc Hồng
Chuyển ngữ tiếng Anh: Lê Phương Bình

Chuyển ngữ tiếng Hoa: Ngô Khôn Dục

NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẴNG - 2008

Chịu trách nhiệm xuất bản
Giám đốc: TRƯƠNG  CÔNG BÁO
Tổng biên tập: HOÀNG VĂN CUNG
Biên tập: NGUYỄN THỊ HỒNG TÂM
Trình bày và bìa: Phạm Thúc Hồng

            In 500 cuốn khổ 14x20cm tại Công ty CP In và Dịch vụ Quảng Nam theo TNKH số 932 -2009/ CXB / 03-05/ ĐaN  cấp ngày 8.10.2009 ; Số 193/QĐ-ĐaN Nhà Xuất bản Đà Nẵng cấp ngày 23tháng 10 năm 2009. In xong nộp lưu chiểu tháng 11.2009

Xem thêm ...