Phạm Thúc Hồng
Hội An
Văn Học Hán Nôm trong Di tích cổ Hội An

VĂN HỌC HÁN NÔM TRONG DI TÍCH CỔ HỘI AN 
Phạm Thúc Hồng

Chịu trách nhiệm xuất bản
Giám đốc: Nguyễn Hữu Chiến
Tổng biên tập: Nguyễn Đức Hùng
Biên tập: Huỳnh Kim Hùng 
Bìa & minh họa: Phạm Thúc Hồng

 

          In 500 cuốn khổ 14cm x 20 cm tại Công ty CP in và dịch vụ Quảng Nam theo TNKH số 674/QĐ-ĐaN Nhà xuất bản Đà Nẵng cấp ngày 28.11.2008. In xong nộp lưu chiểu tháng 12.2008                          

Xem thêm ....

Từ điển
Hội An
Tác phẩm về Hội An
Video

Văn Học Hán Nôm trong Di tích cổ Hội An

VĂN HỌC HÁN NÔM TRONG DI TÍCH CỔ HỘI AN 
Phạm Thúc Hồng

Chịu trách nhiệm xuất bản
Giám đốc: Nguyễn Hữu Chiến
Tổng biên tập: Nguyễn Đức Hùng
Biên tập: Huỳnh Kim Hùng 
Bìa & minh họa: Phạm Thúc Hồng

 

          In 500 cuốn khổ 14cm x 20 cm tại Công ty CP in và dịch vụ Quảng Nam theo TNKH số 674/QĐ-ĐaN Nhà xuất bản Đà Nẵng cấp ngày 28.11.2008. In xong nộp lưu chiểu tháng 12.2008                          

Xem thêm ....