Phạm Thúc Hồng
Hội An
Phiên âm các văn bản chữ Nôm bằng chữ Quốc ngữ

 

            Phiên âm các văn bản chữ Nôm bằng chữ Quốc ngữ:
                      Truyện, tuồng, câu hát, thơ, câu đối...

 

Ví dụ: Phiên âm chữ Nôm câu đối mộ bà tộc Đoàn ở Trà Kiệu, Quảng Nam

...

Câu đối trụ cổng mộ:

Câu đối viết chữ Nôm, nội dung như sau:

Ba thước mộ thành, còn đá tạc
Ngàn năm bia đất, có trời che


Tài khoản liên hệ:

1/-Tài khoản Ngân hàng: 0105359931 Ngân hàng Đông Á Hội An

2/-Tài khoản Ngân hàng: 0651000636091 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

–

Từ điển
Tin Tức - Dịch vụ
Tác phẩm về Hội An
Video

Phiên âm các văn bản chữ Nôm bằng chữ Quốc ngữ

 

            Phiên âm các văn bản chữ Nôm bằng chữ Quốc ngữ:
                      Truyện, tuồng, câu hát, thơ, câu đối...

 

Ví dụ: Phiên âm chữ Nôm câu đối mộ bà tộc Đoàn ở Trà Kiệu, Quảng Nam

...

Câu đối trụ cổng mộ:

Câu đối viết chữ Nôm, nội dung như sau:

Ba thước mộ thành, còn đá tạc
Ngàn năm bia đất, có trời che


Tài khoản liên hệ:

1/-Tài khoản Ngân hàng: 0105359931 Ngân hàng Đông Á Hội An

2/-Tài khoản Ngân hàng: 0651000636091 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

–