Phạm Thúc Hồng
Hội An
Nhận viết lịch sử dòng tộc, địa phương, di tích...

Dịch vụ


1/Viết thư pháp chữ Hán, chữ Nôm, chữ Việt để trang trí trên giấy, trên vải, chạm khắc trên gỗ, đắp nổi trên tường...

 

2/Dịch các vản bản chữ Hán ra chữ Việt: Gia phả, văn bia, sắc phong, văn tự, biên từ, thơ văn, chúc thư, văn tế...

 

3/Phiên âm các văn bản chữ Nôm bằng chữ Quốc ngữ: Truyện, tuồng, câu hát...

 

4/Nhận làm tộc phả, gia phả (in đóng như sách khổ 14x20cm), tông đồ (in bản lớn từ 6m2 trở lên)

 

5/Đặt và viết câu đối, biển hoành phù hợp theo đặc điểm riêng trong các đình, miếu, nhà thờ tộc, mồ mả, đám tang, đám cưới...

 

6/Nhận viết về lịch sử địa phương xã phường, thôn ấp, các dòng tộc, diễn văn khai mạc, báo cáo sơ tổng kết các dòng tộc

---&---

Tài khoản liên hệ:

1/-Tài khoản Ngân hàng: 0105359931 Ngân hàng Đông Á Hội An

2/-Tài khoản Ngân hàng: 0651000636091 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

---&---

 

Từ điển
Tin Tức - Dịch vụ
Tác phẩm về Hội An
Video

Nhận viết lịch sử dòng tộc, địa phương, di tích...

Dịch vụ


1/Viết thư pháp chữ Hán, chữ Nôm, chữ Việt để trang trí trên giấy, trên vải, chạm khắc trên gỗ, đắp nổi trên tường...

 

2/Dịch các vản bản chữ Hán ra chữ Việt: Gia phả, văn bia, sắc phong, văn tự, biên từ, thơ văn, chúc thư, văn tế...

 

3/Phiên âm các văn bản chữ Nôm bằng chữ Quốc ngữ: Truyện, tuồng, câu hát...

 

4/Nhận làm tộc phả, gia phả (in đóng như sách khổ 14x20cm), tông đồ (in bản lớn từ 6m2 trở lên)

 

5/Đặt và viết câu đối, biển hoành phù hợp theo đặc điểm riêng trong các đình, miếu, nhà thờ tộc, mồ mả, đám tang, đám cưới...

 

6/Nhận viết về lịch sử địa phương xã phường, thôn ấp, các dòng tộc, diễn văn khai mạc, báo cáo sơ tổng kết các dòng tộc

---&---

Tài khoản liên hệ:

1/-Tài khoản Ngân hàng: 0105359931 Ngân hàng Đông Á Hội An

2/-Tài khoản Ngân hàng: 0651000636091 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

---&---