Phạm Thúc Hồng
Hội An
Tiểu truyên Nguyễn Duy Hiệu-Phan Bá Phiến

Tiểu truyện

NGUYỄN DUY HIỆU VÀ PHAN BÁ PHIẾN
TRONG ”VIỆT NAM VONG QUỐC SỬ”

      Phan Bội Châu (1867-1940), là chí sĩ yêu nước, nhà cách mạng nổi tiếng đầu thế kỷ XX. Quê làng Đan Nhiễm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

     Vào năm 1905, Phan Bội Châu viết “Việt Nam vong quốc sử ” trong đó có tiểu truyện Nguyễn Duy Hiệu và Phan Ba Phiến.

     Sau đây là nguyên văn, phiên âm và dich nghĩa tiểu truyện Nguyễn Duy Hiệu và Phan Bá Phiến.

 Bấm vào đây để xem...

 

 

Từ điển
Dich thuat
Tác phẩm về Hội An
Video

Tiểu truyên Nguyễn Duy Hiệu-Phan Bá Phiến

Tiểu truyên Nguyễn Duy Hiệu-Phan Bá Phiến

Tiểu truyện

NGUYỄN DUY HIỆU VÀ PHAN BÁ PHIẾN
TRONG ”VIỆT NAM VONG QUỐC SỬ”

      Phan Bội Châu (1867-1940), là chí sĩ yêu nước, nhà cách mạng nổi tiếng đầu thế kỷ XX. Quê làng Đan Nhiễm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

     Vào năm 1905, Phan Bội Châu viết “Việt Nam vong quốc sử ” trong đó có tiểu truyện Nguyễn Duy Hiệu và Phan Ba Phiến.

     Sau đây là nguyên văn, phiên âm và dich nghĩa tiểu truyện Nguyễn Duy Hiệu và Phan Bá Phiến.

 Bấm vào đây để xem...