Phạm Thúc Hồng
Hội An
Thể thức văn cúng, liễn, hoành phi thờ Thần, Thánh

Chương I

Thể thức viết văn cúng Thần, Thánh


Văn Cúng còn gọi là Văn Tế, là loại hình văn hóa phi vật thể được đọc hoặc diễn xướng khi tế lễ. Tùy theo đối tượng cũng tế mà có nội dung văn tế phù hợp. Có 2 loại Văn tế : 

Chúc văn : ( Chúc 祝 : ca ngợi , chúc mừng ). Chúc văn là bài văn chúc tụng , ca ngợi công đức , sự linh hiển của thánh thần, tiền nhân , tổ tiên .

Điếu văn : ( Điếu 吊 : thương xót, thăm viếng nhà có tang) . Điếu văn là bài văn đọc lúc tế một người chết để kể công đức và tỏ lòng tiếc thương.

Xem thêm ...

Từ điển
Công trình nghiên cứu
Tác phẩm về Hội An
Video

Thể thức văn cúng, liễn, hoành phi thờ Thần, Thánh

Thể thức văn cúng, liễn, hoành phi thờ Thần, Thánh

Chương I

Thể thức viết văn cúng Thần, Thánh


Văn Cúng còn gọi là Văn Tế, là loại hình văn hóa phi vật thể được đọc hoặc diễn xướng khi tế lễ. Tùy theo đối tượng cũng tế mà có nội dung văn tế phù hợp. Có 2 loại Văn tế : 

Chúc văn : ( Chúc 祝 : ca ngợi , chúc mừng ). Chúc văn là bài văn chúc tụng , ca ngợi công đức , sự linh hiển của thánh thần, tiền nhân , tổ tiên .

Điếu văn : ( Điếu 吊 : thương xót, thăm viếng nhà có tang) . Điếu văn là bài văn đọc lúc tế một người chết để kể công đức và tỏ lòng tiếc thương.

Xem thêm ...