Phạm Thúc Hồng
Hội An
Thể thức trình bày lễ vật dâng cúng

Chương X : THỂ THỨC TRÌNH BÀY LỄ VẬT DÂNG CÚNG

A/ LỄ VẬT THỜ CÚNG THẦN, TỔ TIÊN

I/HƯƠNG ĐÈN 

II/ LỄ VẬt DÂNG CÚNG  

B/ CÁCH THIẾT ĐẶT LỄ VẬT DÂNG CÚNG

I/“CHUỐI XOAY RA” , “GÀ QUAY VÀO”

II/“ĐÔNG BÌNH, TÂY QUẢ”

III/“TẢ CHINH, HỮU CỔ”, “TIỀN CHINH, HẬU cỔ”

C/ ĐỘNG TÁC LẠY, BÁI

Xem thêm ...

Từ điển
Công trình nghiên cứu
Tác phẩm về Hội An
Video

Thể thức trình bày lễ vật dâng cúng

Thể thức trình bày lễ vật dâng cúng

Chương X : THỂ THỨC TRÌNH BÀY LỄ VẬT DÂNG CÚNG

A/ LỄ VẬT THỜ CÚNG THẦN, TỔ TIÊN

I/HƯƠNG ĐÈN 

II/ LỄ VẬt DÂNG CÚNG  

B/ CÁCH THIẾT ĐẶT LỄ VẬT DÂNG CÚNG

I/“CHUỐI XOAY RA” , “GÀ QUAY VÀO”

II/“ĐÔNG BÌNH, TÂY QUẢ”

III/“TẢ CHINH, HỮU CỔ”, “TIỀN CHINH, HẬU cỔ”

C/ ĐỘNG TÁC LẠY, BÁI

Xem thêm ...