Phạm Thúc Hồng
Hội An
Thờ cúng Cô hồn

Chương IX

THỜ CÚNG CÔ HỒN


A/ KHÁI NIỆM CÔ HỒN  

I/PHÂN LOẠI CÔ HỒN 

II/MIẾU THỜ CÔ HỒN

III/NGHI THỨC CÚNG CÔ HỒN 

b/ VĂN  CÚNG CÔ HỒN

Xem thêm ...

Từ điển
Công trình nghiên cứu
Tác phẩm về Hội An
Video

Thờ cúng Cô hồn

Thờ cúng Cô hồn

Chương IX

THỜ CÚNG CÔ HỒN


A/ KHÁI NIỆM CÔ HỒN  

I/PHÂN LOẠI CÔ HỒN 

II/MIẾU THỜ CÔ HỒN

III/NGHI THỨC CÚNG CÔ HỒN 

b/ VĂN  CÚNG CÔ HỒN

Xem thêm ...