Phạm Thúc Hồng
Hội An
Văn cúng thời nay

Chương VIII

VĂN CÚNG TỔ TIÊN THỜI NAY

 

A/ VĂN CÚNG TỔ TIÊN CỔ TRUYỀN

I/ BỐ CỤC VĂN CÚNG TỔ TIÊN CỔ TRUYỀN

1/PhẦn MỞ ĐẦU

2/LỄ vẬt hiẾn cúng

3/CUNG thỈnh đỐi tưỢng cúnG TẾ

4/ PhẦn "ViẾT cung duy"

II/ CÁCH XƯNG HÔ CỦA CHÁNH  BÁI THEO VĂN CÚNG CỔ TRUYỀN

B/ Văn CÚNG TỔ TIÊN THỜI NAY

I/ CÁCH XƯNG HÔ TINH GIẢN

II/ Văn CÚNG TỪ ĐƯỜNG THỦY TỔ

III/ Văn CÚNG TỪ ĐƯỜNG  PHÁI, CHI

IV/ VĂN CÚNG TẠI GIA TỪ

 V/ VĂN CÚNG ĐẤT TẠI TỪ ĐƯỜNG, TƯ GIA

VI/ LỄ CÚNG TẢO MỘ

VI/ VĂN CÚNG  TỔ CÔ

Xem thêm ...

Từ điển
Công trình nghiên cứu
Tác phẩm về Hội An
Video

Văn cúng thời nay

Văn cúng thời nay

Chương VIII

VĂN CÚNG TỔ TIÊN THỜI NAY

 

A/ VĂN CÚNG TỔ TIÊN CỔ TRUYỀN

I/ BỐ CỤC VĂN CÚNG TỔ TIÊN CỔ TRUYỀN

1/PhẦn MỞ ĐẦU

2/LỄ vẬt hiẾn cúng

3/CUNG thỈnh đỐi tưỢng cúnG TẾ

4/ PhẦn "ViẾT cung duy"

II/ CÁCH XƯNG HÔ CỦA CHÁNH  BÁI THEO VĂN CÚNG CỔ TRUYỀN

B/ Văn CÚNG TỔ TIÊN THỜI NAY

I/ CÁCH XƯNG HÔ TINH GIẢN

II/ Văn CÚNG TỪ ĐƯỜNG THỦY TỔ

III/ Văn CÚNG TỪ ĐƯỜNG  PHÁI, CHI

IV/ VĂN CÚNG TẠI GIA TỪ

 V/ VĂN CÚNG ĐẤT TẠI TỪ ĐƯỜNG, TƯ GIA

VI/ LỄ CÚNG TẢO MỘ

VI/ VĂN CÚNG  TỔ CÔ

Xem thêm ...