Phạm Thúc Hồng
Hội An
Tổng quan về tín ngưỡng dân gian

Chương I

TỔNG QUAN TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN

PHẠM THÚC HỒNG

TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN XƯA VÀ NAY

Khảo Luận

NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẴNG

Chịu trách nhiệm xuất bản

Giám đốc

TRƯƠNG CÔNG BÁO

Tổng biên tập

HOÀNG VĂN CUNG

Biên tập

TRẦM MY

Trình bày vi tính - Sửa bản in

PHẠM THÚC HỒNG


In 1000 cuốn, khổ 14,5x20,5 cm tại Công ty Cp In - PHS&TBTH Quảng Nam theo TNKH số 1191 - 2012/CXB/04-75 ĐaN ngày 15-10-2012. Quyết định số 224 QĐ/ĐaN, cấp ngày 10-10-2012. Nộp lưu chiểu tháng 11-2012

Xem thêm ...

Từ điển
Công trình nghiên cứu
Tác phẩm về Hội An
Video

Tổng quan về tín ngưỡng dân gian

Tổng quan về tín ngưỡng dân gian

Chương I

TỔNG QUAN TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN

PHẠM THÚC HỒNG

TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN XƯA VÀ NAY

Khảo Luận

NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẴNG

Chịu trách nhiệm xuất bản

Giám đốc

TRƯƠNG CÔNG BÁO

Tổng biên tập

HOÀNG VĂN CUNG

Biên tập

TRẦM MY

Trình bày vi tính - Sửa bản in

PHẠM THÚC HỒNG


In 1000 cuốn, khổ 14,5x20,5 cm tại Công ty Cp In - PHS&TBTH Quảng Nam theo TNKH số 1191 - 2012/CXB/04-75 ĐaN ngày 15-10-2012. Quyết định số 224 QĐ/ĐaN, cấp ngày 10-10-2012. Nộp lưu chiểu tháng 11-2012

Xem thêm ...