Phạm Thúc Hồng
Hội An
chén rượu thơm, hướng trời cao, mời cô hồn cùng say đêm trừ tịch ...
Phạm Thúc Hồng phụng soạn...
THƠ CHỮ HÁN - NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẴNG 2008 ...
ĐỘC HÀNH CA THƠ NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẴNG - 2008...
2
Từ điển
Công trình nghiên cứu
Tác phẩm về Hội An
Video